Overzicht subsidiemogelijkheden per functie

Met het aanbieden van stageplekken vergroot je de kansen om gekwalificeerd personeel te vinden. Verschillende organisaties bieden subsidies aan voor stage- en praktijkplekken in jouw praktijk

Korte uitleg over de verschillende opleidingsmogelijkheden bij doktersassistenten:

Doktersassistent BOL

  • BOL staat voor een Beroeps Opleidende Leerweg. Een student in een BOL-traject heeft een stageovereenkomst. Personen die dit traject doorlopen hebben de juridische status van student/scholier en geeft studenten recht op studiefinanciering (mits aan alle voorwaarden wordt voldaan en vanaf 18 jaar). In dit traject staat het leeraspect en scholing voorop en loopt een student een aantal weken in het scholingstraject stage.

Doktersassistenten BBL

  • BBL staat voor een Beroeps Begeleidende Leerweg. Een student in een BBL-traject heeft een leer-/arbeidsovereenkomst met een werkgever en volgt vaak 1 dag per week les. Het opdoen van werkervaring staat voorop.

Doktersassistenten derde leerweg:

  • De derde leerweg; zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen kunnen opleidingen in de derde leerweg aanbieden. De opleidingen zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers en leiden op tot hetzelfde diploma als de leerwegen BBL en BOL. De derde leerweg biedt extra mogelijkheden om met een flexibel onderwijsaanbod in te spelen op de scholingsbehoeften van werkenden en werkzoekenden en hun werkgevers. Er zijn namelijk geen regels voor onderwijstijd en studieduur. Dit vergemakkelijkt voor instellingen het programmeren van onderwijsvormen als afstandsonderwijs en werkplekleren. Meer informatie over opleidingen Doktersassistent (derde leerweg) is te vinden op de website van link SSFH -> https://www.ssfh.nl/cms/public/files/2022-02/2-opleiding-da-derde-leerweg-juni-2021.pdf?818dfaef47

* Vaak wordt na het vmbo een traject van BBL of BOL gevolgd. Als iemand later instroomt in de functie van Doktersassistent zien we dat veelal de derde leerweg hiervoor wordt gebruikt.

Subsidiemogelijkheden per functie:

1. Doktersassistent BBL

 1. Stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleider via SSFH (alleen van toepassing bij een stage overeenkomst, niet bij een leer-/ arbeidsovereenkomst)
 2. Stagefonds Zorg
 3. Subsidieregeling Praktijkleren
 4. SectorplanPlus Zorg & Welzijn

 

Vergoedingen vanuit SSFHStagebieders in de huisartsenzorg kunnen via Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) twee vergoedingen aanvragen:

1. Een vergoeding praktijkbegeleiding; voor het begeleiden van een stagiair in de praktijk.
De vergoeding is:

 • € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
 • € 80 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek

Een stagevergoeding
Stagiairs die stage lopen in de Huisartsenzorg hebben recht op een stagevergoeding van:

 • € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
 • € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

Stagairs ontvangen deze vergoeding direct van jou als stagebieder.
Meer informatie over de stagevergoedingen van SSFH vind je op:Link https://www.ssfh.nl/werknemers/stages/stagevergoedingen

Je kunt beide vergoedingen in één keer aanvragen via mijn-ssfh.

2. Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is een subsidieregeling onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) voert de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, ofwel het Stagefonds uit in opdracht van het Ministerie van VWS.

Het Stagefonds is een subsidieregeling gericht op het bevorderen van stageaanbod en het verbeteren van de stagebegeleiding in de zorgsector. Opleidingen en niveaus zijn gekoppeld aan een categorie (A t/m G) en per categorie is een vast budget per jaar beschikbaar. Per jaar kan het bedrag dus verschillen. Omdat de derde leerweg geen uren criterium stelt aan de stage is deze leervorm uitgesloten van het Stagefonds Zorg.

In aanmerking komen:
– HBO duaal
– HBO voltijd/deeltijd
– MBO BOL (doktersassistent niveau 4 = Categorie C);
– MBO BBL (doktersassistent niveau 4 = Categorie D);

Hoe werkt het?
Je ontvangt in augustus vanuit SBB een aankondigingsbrief met daarbij een specificatie van het aantal gerealiseerde stageplaatsen weergegeven in aantal fte, deze informatie komt vanuit het opleidingsinstituut. Tevens wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in augustus separaat een brief gestuurd met de uitnodiging om de subsidieaanvraag digitaal in te dienen. In de brief staat een persoonlijke inlogcode. In het portaal vind je een voor ingevuld aanvraagformulier, ter controle. Als de ingevulde gegevens kloppen, dien je vervolgens via dit portaal het ondertekende aanvraagformulier uiterlijk 1 oktober in.

Aanvragen na 1 oktober worden afgewezen! Heb je geen brief ontvangen, of kloppen de gegevens op de ontvangen brief niet? Lees op de volgende pagina wat je kunt doen.

Uitbetaling: Nadat alle tijdige aanvragen zijn beoordeeld, worden de exacte vergoedingen medio november berekend. Vanaf dan tot het einde van het jaar worden de beschikkingen voor de goedgekeurde aanvragen opgesteld, verstuurd en wordt er overgegaan tot uitbetaling.

Voorwaarden

 • Je dient een SBB erkend leerbedrijf te zijn;
 • Je hebt een afgesloten stage-overeenkomst;
 • Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de stage die in de regeling als volledige opleiding is opgenomen (verschillende codes zijn van toepassing). Voor eventuele controle en steekproeven moet je, nadat de subsidie is vastgesteld, sommige documenten 7 jaar bewaren: – Stageovereenkomsten;
  – Beroepspraktijkvorming overeenkomsten (BPV);
  – Assurance rapport van de accountant indien van toepassing.

Contact en informatie:
Als je vragen hebt over de inhoud van de specificatie, bijvoorbeeld over de fte-berekening of de organisatiestructuur, dan kun je contact opnemen met SBB: 088 3380000 of via stagefonds@s-bb.nl

3. Subsidieregeling praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer of student. Die begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan uit materiaalkosten, kosten van in te zetten medewerkers van de onderneming voor de begeleiding van de deelnemer of student. Of kosten verbonden aan de inschakeling van intermediaire partijen om te kunnen beschikken over een deelnemer of student.

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen die in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.

Aanvragen kunnen jaarlijks na het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvragen moeten digitaal worden ingediend via de website van de rijksdienst.
Subsidie wordt op volgorde van binnenkomst verstrekt.

Subsidievoorwaarden mbo-praktijkleerplaatsen

 • Je biedt praktijkbegeleiding aan een stagiair BBL.
 • Je bent een SBB erkend leerbedrijf.
 • De opleiding moet gericht zijn op een volledig diploma en zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).
 • Het buitenschools praktijk gedeelte in je praktijk omvat 610 uren.
 • De onderwijsinstelling biedt 200 begeleide onderwijsuren.
 • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaats gevonden.
 • Het is belangrijk dat je een goede administratie voert met een geldige leer-/arbeidsovereenkomst, een kopie van het diploma, aanwezigheidsadministratie in jouw leerbedrijf en administratie waarmee de voortgang, de begeleiding en de manier waarop doelen worden behaald wordt bijgehouden (NB: dit hoeft niet in een vast format).

Contact en informatie
Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie over deze regeling.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – vestiging Den Haag
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Tel: 088 6025000

4. Sectorplan Plus Zorg & Welzijn

Per schooljaar wordt een portal geopend om een subsidie aan te vragen. Kijk op https://sectorplanplus.nl/voor meer informatie. Om als huisartsenpraktijken aanspraak te maken op gelden uit het SectorplanPlus, moet in de regio een RAAT opgesteld zijn. Onze regio voldoet aan die voorwaarden via Transvorm, een regionaal samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn in Noord-Brabant.

Voor meer informatie zie LHV-subsidiewijzer

Disclaimer
Subsidies kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Tip: Check voor gebruik de website voor de laatste versie.

2. Doktersassistent BOL

 1. Stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleider via SSFH
 2. Stagefonds Zorg

 

 1. Vergoedingen vanuit SSFHStagebieders in de huisartsenzorg kunnen via Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) twee vergoedingen aanvragen:

1 Een vergoeding praktijkbegeleiding; voor het begeleiden van een stagiair in de praktijk.
De vergoeding is:

 • € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
 • € 80 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek

2 Een stagevergoeding
Stagiairs die stage lopen in de Huisartsenzorg hebben recht op een stagevergoeding van:

 • € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
 • € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

Stagairs ontvangen deze vergoeding direct van jou als stagebieder.
Meer informatie over de stagevergoedingen van SSFH vind je op:Link https://www.ssfh.nl/werknemers/stages/stagevergoedingen

Je kunt beide vergoedingen in één keer aanvragen via mijn-ssfh.

 1. Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is een subsidieregeling onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) voert de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, ofwel het Stagefonds uit in opdracht van het Ministerie van VWS.

Het Stagefonds is een subsidieregeling gericht op het bevorderen van stageaanbod en het verbeteren van de stagebegeleiding in de zorgsector. Opleidingen en niveaus zijn gekoppeld aan een categorie (A t/m G) en per categorie is een vast budget per jaar beschikbaar. Per jaar kan het bedrag dus verschillen.
Omdat de derde leerweg geen uren criterium stelt aan de stage is deze leervorm uitgesloten van het Stagefonds Zorg.

In aanmerking komen:
HBO duaal
HBO voltijd/deeltijd
MBO BOL (doktersassistent niveau 4 = Categorie C);
MBO BBL (doktersassistent niveau 4 = Categorie D);

Hoe werkt het?
Je ontvangt in augustus vanuit SBB een aankondigingsbrief met daarbij een specificatie van het aantal gerealiseerde stageplaatsen weergegeven in aantal fte, deze informatie komt vanuit het opleidingsinstituut. Tevens wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in augustus separaat een brief gestuurd met de uitnodiging om de subsidieaanvraag digitaal in te dienen. In de brief staat een persoonlijke inlogcode. In het portaal vind je een voor ingevuld aanvraagformulier, ter controle. Als de ingevulde gegevens kloppen, dien je vervolgens via dit portaal het ondertekende aanvraagformulier uiterlijk 1 oktober in.

Aanvragen na 1 oktober worden afgewezen! Heb je geen brief ontvangen, of kloppen de gegevens op de ontvangen brief niet? Lees op de volgende pagina wat je kunt doen.

Uitbetaling: Nadat alle tijdige aanvragen zijn beoordeeld, worden de exacte vergoedingen medio november berekend. Vanaf dan tot het einde van het jaar worden de beschikkingen voor de goedgekeurde aanvragen opgesteld, verstuurd en wordt er overgegaan tot uitbetaling.

Voorwaarden

 • Je dient een SBB erkend leerbedrijf te zijn;
 • Je hebt een afgesloten stage-overeenkomst;
 • Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de stage die in de regeling als volledige opleiding is opgenomen (verschillende codes zijn van toepassing). Voor eventuele controle en steekproeven moet je, nadat de subsidie is vastgesteld, sommige documenten 7 jaar bewaren: – Stageovereenkomsten;
  – Beroepspraktijkvorming overeenkomsten (BPV);
  – Assurance rapport van de accountant indien van toepassing.

Contact en informatie:
Als je vragen hebt over de inhoud van de specificatie, bijvoorbeeld over de fte-berekening of de organisatiestructuur, dan kun je contact opnemen met SBB: 088 3380000 of via stagefonds@s-bb.nl

Voor meer informatie zie LHV-subsidiewijzer

Disclaimer
Subsidies kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Tip: Check voor gebruik de website voor de laatste versie.

3. Doktersassistent Derde leerweg

 • Stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleider via SSFH alleen indien een stage overeenkomst is overeengekomen en geen leer-/ arbeidsovereenkomst.
 • Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Voor meer informatie zie LHV-subsidiewijzer

Opleidingen derde leerweg

Disclaimer
Subsidies kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Tip: Check voor gebruik de website voor de laatste versie.

4. POH Somatiek

 • Stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleider via SSFH (alleen van toepassing bij een stage overeenkomst, niet bij een leer-/ arbeidsovereenkomst)

Let op: de opleiding tot POH en POH-GGZ maken geen aanspraak op het Stagefonds Zorg. Let op: deze regeling vervalt per 1 augustus 2027.

Voor meer informatie zie LHV-subsidiewijzer

Disclaimer
Subsidies kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Tip: Check voor gebruik de website voor de laatste versie.

5. POH GGZ

 • Stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleider via SSFH (alleen van toepassing bij een stage overeenkomst, niet bij een leer-/ arbeidsovereenkomst)

Let op: de opleiding tot POH en POH-GGZ maken geen aanspraak op het Stagefonds Zorg. Let op: deze regeling vervalt per 1 augustus 2027.

Voor meer informatie zie LHV-subsidiewijzer

Disclaimer
Subsidies kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Tip: Check voor gebruik de website voor de laatste versie.

6. Verpleegkundig Specialist (VS) & Physician Assistant (PA)

Kosten

 • Salaris (plus werkgeverslasten, reiskosten, overhead)
 • Bijkomende kosten (boeken, bijwonen congres of internationale stage)
 • Praktijkkosten
 • Begeleidingsuren huisarts-opleider
 • Opleiding/collegegeld VIOS of student PA

Baten

 • Vergoeding loondervingskosten (VWS-subsidie) via hogeschool (€ 1964/maand, € 23.568/jaar)
 • Opleidersvergoeding (OCW-opleidingsgelden) via hogeschool (variabel, ± € 3500/jaar)
 • KOH stimuleringssubsidie, kan alleen aangevraagd worden als de huisarts de werkgever is (https://stichtingkoh.nl/taakherschikking/stimuleringssubsidie-2024/stimuleringssubsidie-2024)
 • ‘Productie’ VIOS en student PA in de praktijk: tarief per consult/visite, M&I verrichtingen
 • Incidenteel: bijdrage zorgverzekeraar, achterstandsfonds

Voor meer informatie zie LHV-subsidiewijzer

Disclaimer
Subsidies kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Tip: Check voor gebruik de website voor de laatste versie.

7. Praktijkmanager

Geen subsidie.

Voor meer informatie zie LHV-subsidiewijzer

Disclaimer
Subsidies kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Tip: Check voor gebruik de website voor de laatste versie.