Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de ontvangen zorg, dan geniet het de voorkeur om dit in een gesprek met de betrokken zorgverlener op te lossen. Ook kan worden gekozen voor het traject via de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Heeft u een klacht die te maken heeft met de ketenzorg die door huisartsenorganisatie Jeroen Bosch Huisartsen wordt georganiseerd voor Diabetes Mellitus type 2, Astma/COPD, Cardiovasculaire Risicomanagement en ouderenzorg. Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen per email: info@jeroenboschhuisartsen.nl

Of per post:

Jeroen Bosch Huisartsen
t.a.v. Klachtenregeling
Nieuwe Linie 231
5264 PJ Vught

Voor meer informatie over SKGE kunt u terecht op de website: