Buitengewoon lidmaatschap voor niet praktijkhoudende huisartsen

JBH biedt niet-praktijkhoudende huisartsen die werkzaam zijn in de regio ’s-Hertogenbosch graag de mogelijkheid tot lidmaatschap van deze regionale huisartsenorganisatie. Dit in de vorm van een Het buitengewoon lidmaatschap. Het buitengewoon lidmaatschap heeft verschillende voordelen, waaronder het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) minimaal twee keer per jaar, ontvangen van relevante informatie, de mogelijkheid om mee te praten over actuele dossiers, deelnemen aan werkgroepen of commissies en het ontmoeten van regionale collega’s.

Voorwaarden

Het buitengewoon lidmaatschap van de regionale huisartsenorganisatie JBH is mogelijk voor

  • Huisartsen in loondienst bij een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum in het werkgebied van JBH
  • Waarnemend huisartsen bij een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum in het werkgebied van JBH
  • Andere natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bestuur worden aangemerkt als relevant voor de JBH

Zowel gewone leden als buitengewone leden zijn verplicht zich actief in te zetten voor het belang van

de coöperatie en de bepalingen zoals verwoord in de statuten, reglementen en besluiten van JBH na te leven. Daarnaast moeten zij de gegevens verstrekken die het bestuur nodig acht voor een goede uitvoering van haar taken.

Lidmaatschap aanvragen

Om lid te worden van Jeroen Bosch Huisartsen moeten kandidaten voldoen aan de gestelde

voorwaarden en zich betrokken voelen in de regio. De aanvraag kan worden ingediend via het emailadres info@jeroenboschhuisartsen.nl  of het digitale aanmeldformulier kan ingevuld worden. Na ontvangst van het formulier zal het coöperatiebestuur binnen twee maanden een besluit nemen over een aanmelding en dit besluit per e-mail delen met de aanvrager. Na toekenning van het buitengewoon lidmaatschap wordt het lid officieel ingeschreven.

Op dit moment is het buitengewoon lidmaatschap gratis. In de toekomst kan de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, besluiten dat gewone en buitengewone leden een jaarlijkse contributie gaan betalen.

Wijziging of beëindiging

Ieder lid is verplicht om wijzigingen van persoonsgegevens, werkrelaties e.d. door te geven aan JBH. Indien na wijziging blijkt dat er niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden behorende bij het lidmaatschap, kan het coöperatiebestuur besluiten het lidmaatschap te beëindigingen. Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid, dient een opzeggingstermijn van twee maanden in acht genomen te worden.

Processtappen

  1. Het lidmaatschap wordt door de kandidaat aangevraagd via: info@jeroenboschhuisartsen.nl
  2. Het buitengewoon lid vult het aanmeldformulier in: https://forms.office.com/e/TTBkZuJEJf
  3. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier, wordt via de voorzitter van het coöperatiebestuur gevraagd om binnen de gestelde termijn van 2 maanden een besluit te nemen over de aanvraag.
  1. Het besluit van het coöperatiebestuur wordt per mail gecommuniceerd met de aanvrager.
  2. Bij toezegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens van de aanvrager verwerkt in de administratie.